Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαµορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός µέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου µε την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή ο µαθητής καθίσταται ικανός να αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα και επιπλέον να διαµορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι:

 • η παροχή γενικής παιδείας.
 • η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
 • η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές.
 • η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
 • η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς.
 • η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 • η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη.
 • η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 

πηγή: «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο«

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Comenius:PTT-Go!
 • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
 • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com