Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να δια?ορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δη?οκρατίας, του σεβασ?ού των ανθρώπινων δικαιω?άτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ?αθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός ?έσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου ?ε την ανάπτυξη νοητικών, συναισθη?ατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή ο ?αθητής καθίσταται ικανός να αντι?ετωπίζει ?ε επιτυχία προβλή?ατα και επιπλέον να δια?ορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς ?εταβαλλό?ενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι:

 • η παροχή γενικής παιδείας.
 • η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του ?αθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
 • η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων ?άθησης για όλους τους ?αθητές.
 • η ενίσχυση της πολιτισ?ικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο ?ιας πολυπολιτισ?ικής κοινωνίας.
 • η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συ?περιφοράς.
 • η προετοι?ασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 • η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη.
 • η ευαισθητοποίηση σε θέ?ατα ανθρωπίνων δικαιω?άτων, παγκόσ?ιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 

πηγή: «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο«

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • ΚΑ2 Erasmus+ «Active Schools»
 • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
 • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com